Omgangsvormen

Omgangsvormen

CODE BLAUW

Code Blauw staat voor: respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!

Wij streven naar een zwemklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en met de faciliteiten om te gaan.

Voor meer informatie over Code Blauw, klik hier!

 

Beleid voor Preventie Grensoverschrijdend gedrag binnen Zwemsport Parkstad

Grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook kan in overal voorkomen. Ook in verenigingen. Elk verenigingsbestuur heeft de taak om de kans op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te maken. Ook binnen Zwemsport Parkstad willen we de kans op grensoverschrijdend gedrag minimaliseren. Deze beleidsnotitie beschrijft de aanpak rondom preventie van grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging.

Waarom beleid omtrent preventie van grensoverschrijdend gedrag?

In een sportvereniging is er veel interactie. Tijdens trainingen, evenementen en andere activiteiten maar ook via social media wordt er op veel manieren met elkaar gecommuniceerd. Om de verstandhouding binnen de vereniging goed te houden, ervoor te zorgen dat alle leden en hun ouders/aanhang op een positieve wijze hun hobby kunnen uitoefenen, maar ook om het imago van de vereniging(en) te beschermen, streven ze bij Zwemsport Parkstad ernaar dat alle communicatie te allen tijde in een prettige sfeer blijft plaatsvinden. De bestuursleden/leden van de verenging, maar ook de trainers en begeleiders moeten erop toezien dat onenigheden en gevoeligheden open en eerlijk worden besproken en uitgesproken. Zij moeten er tevens voor zorgen dat leden zich veilig voelen om zaken ‘waar men mee zit’ te delen. Daarnaast zullen de social media van de vereniging continue moeten worden gemonitord op grensoverschrijdend gedrag, zodat het imago van de vereniging niet wordt geschaad.

Wat is grensoverschrijdend gedrag en welke groepen zijn kwetsbaar?

Er zijn veel vormen van grensoverschrijdend gedrag. Voorbeelden zijn:

 • Verbale intimidatie

 • Seksuele intimidatie

 • Ongewenste intimiteiten

 • Emotionele chantage

 • Plagen en pesten

 • Sexting

 • Internetpesten (via social media plagen en pesten)

 • Stalking (het ongewenst blijven lastig vallen/achtervolgen van een bepaalde persoon)

 • Discriminatie op grond van ras, afkomst, huidkleur etc.

Deze lijst is uiteraard niet onuitputtelijk. Wat iemand als grensoverschrijdend ervaart verschilt ook per persoon.

In het kader van grensoverschrijdend gedrag is er een aantal kwetsbare groepen:

 • Minderjarigen en ouderen

 • Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

 • Mensen die zorg vragen of krijgen (bijv. psychische bijstand etc.)

 • Mensen die gebruik maken van het aanbod van een welzijnsinstelling (bijv. schuldsanering etc.)

 • Mensen die een persoonsgebonden budget hebben

 • Mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijk ondersteuning

 • Mensen met een bepaalde geloofsovertuiging

 • Mensen met een strafblad

 • Mensen met een andere culturele achtergrond

Ook deze lijst is uiteraard niet onuitputtelijk. Het is aan de vereniging om te bepalen welke groepen er binnen de vereniging als kwetsbaar worden gedefinieerd en wat de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van deze mensen is c.q. welke situaties met vrijwilligers risicovol zijn.

Aanpak grensoverschrijdend gedrag binnen Zwemsport Parkstad

Grensoverschrijdend gedrag mag binnen een vereniging geen plaats hebben. Leden en vrijwilligers moeten zich veilig voelen, moeten worden behandeld met respect en moeten plezier hebben in het uitoefenen van hun sport/hobby. Zwemsport Parkstad zal er alles aan doen om deze veiligheid te garanderen en zal grensoverschrijdend gedrag niet tolereren, zowel bij vrijwilligers als bij leden. Hiervoor wordt een aantal beheersmaatregelen getroffen.

1 Instellen van een onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon

2 Opstellen (en handhaven/tussentijds bijstellen) van een gedragscode voor vrijwilligers
(zie bijlage 1)

3 Grensoverschrijdend gedrag als vast agendapunt bij vergaderingen van het bestuur.

4 Grensoverschrijdend gedrag als agendapunt bij Algemene Ledervergaderingen.

5 Organiseren van themabijeenkomst(en) voor vrijwilligers en leden.

6 Het door bestuursleden het geven van het goede voorbeeld en mensen aanspreken op hun gedrag.

Waar kunnen leden terecht om grensoverschrijdend gedrag te signaleren?

Zoals in het vorenstaande gesteld, zal Zwemsport Parkstad een eigen onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon instellen. Deze persoon kan geen leidinggevende functie hebben binnen de vereniging (bijv. bestuursleden, staf/trainers of leden van andere commissies).

De Vertrouwenscontactpersoon zorgt voor een eigen postbus (emailadres) en draagt in overleg met het bestuur van Zwemsport Parkstad (indien nodig) zorg voor communicatie binnen de vereniging van gesignaleerde zaken op het gebied van grensoverschrijdend gedrag (bijv. via nieuwsbrieven, facebook).

Bij meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zal de betreffende persoon de melder adviseren hoe te handelen. Naar gelang de ernst van de melding zal deze ook adviseren over het al dan niet melden bij de bond, bij de politie of het Vertrouwenspunt Sport (dit kan ook anoniem).

NB: Zowel de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging als medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Vertrouwenscontactpersoon binnen Zwemsport Parkstad:

Vivienne van Bokhoven
Email: vertrouwenscontactpersoon@zwemsportparkstad.nl 

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:
Telefoon: 0900-202 55 90
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
Volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Sancties als gevolg van grensoverschrijdend gedrag

Afhankelijk van de ernst van de melding/klacht zal de Vertrouwenscontactpersoon contact opnemen met het bestuur van de vereniging waar de melder lid van is en zal de melding (geanonimiseerd) bespreken. Hierbij zal door het betreffende bestuur ook een advies worden gevraagd voor afhandeling van de klacht.

Bij zware overtredingen kan het bestuur conform statuten sancties opleggen aan de persoon/personen waartegen de melding wordt gedaan. Dit wordt per geval besproken. De zwaarte van de overtreding bepaalt de hoogte van de sanctie. Dit kan variëren van tijdelijke schorsing tot de meest zware sanctie: beëindiging van lidmaatschap (bijvoorbeeld bij strafbare feiten). Indien nodig/relevant zal de melding tevens worden voorgelegd c.q. besproken in het bestuur.

Gedragscode voor Trainers en Begeleiders